O PROJEKTU

O PROJEKTU

Projekat „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“ finansiran je od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava (Rule of Law). Projekat se realizuje od strane članova udruženja Foruma sudija Srbije koji su ujedno i članovi Alumni kluba programa Otvoreni svet (the Open World), a uz podršku Pravosudne akademije Republike Srbije.

Projekat se sprovodi na teritoriji Republike Srbije i njime će biti obuhvaćeni svi nosioci pravosudnih funkcija koji na direktan i indirektan način imaju uticaja na primenu alternativnih sankcija – sudije, javni tužioci i njihovi zamenici, kao i poverenici zaposleni u Odeljenju za tretman i alternativne sankcije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde.

Cilj projekta

Očekivani ishod planiranih aktivnosti u okviru ovog projekta jeste veća primena alternativnih krivičnih sankcija u sudskoj praksi i bliža saradnja ključnih aktera u njihovoj primeni radi stvaranja „pravosudnog lanca“ koji bi omogućio bržu, lakšu i efikasniju saradnju na lokalnom nivou u ovoj oblasti.

S druge strane, širi cilj ovog projekta je promovisanje korisnosti i potrebe za izricanjem vanzavodskih sankcija i mera u našoj zemlji prevashodno nosiocima pravosudnih funkcija, ali i građanima koji treba da budu upoznati sa višestrukim benefitima primene alternativnih sankcija u odnosu na kaznu lišenja slobode.

Projektne aktivnosti

Osnovna projektna aktivnost jeste obuka od strane eksperata iz oblasti alternativnih sankcija. Ova obuka je namenjena sudijama osnovnih sudova, javnim tužiocima i njihovim zamenicima, kao i poverenicima - svim ključnim akterima u primeni alternativnih sankcija u praksi sa teritorije sva četiri apelaciona suda.

Fokus programa obuke koji zahteva interaktivno učešće polaznika, jeste na predstavljanju dobre, relevantne prakse drugih država sa akcentom na koristi koje su te države imale od primene alternativnih sankcija u praksi. Pored afirmacije šire primene alternativnih sankcija, cilj obuke je da poveže ključne aktere u primeni alternativnih sankcija u našoj zemlji radi lakše, efikasnije i veće primene prevashodno na lokalnom nivou.

Pomoćne projektne aktivnosti koje služe boljem i efikasnijem ostvarenju osnovne jesu:

- objavljivanje priručnika za primenu alternativnih krivičnih sankcija koji obuhvata tumačenja postojećih pravnih normi u oblasti alternativnih krivičnih sankcija, smernice za sudije, javne tužioce i njihove zamenike, kao i poverenike za sprovođenje vanzavodskih sankcija i mera, kao i modele akata i odluka u ovoj oblasti;

- izrada ove veb stranice na kojoj se objavljuju sve aktivnosti iz programa obuke i, na kraju, konkretni rezultati učesnika u široj primeni alternativnih sankcija u praksi. Takođe ovo je mesto gde se promoviše primena alternativnih sankcija za širu javnost i objavljuju tekstovi sa tom tematikom;

- organizovanje završne konferencije na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta i budući planovi.

Nosioci projekta:

- dr Olga Tešović –  predsednik Osnovnog suda u Požegi i sudija u krivičnom odeljenju navedenog suda; doktor pravnih nauka – doktorsku disertaciju odbranila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine na temu „Alternativne krivične sankcije u krivičnom pravu Republike Srbije“; predavač na Pravosudnoj akademiji na temu alternativnih krivičnih sankcija; član Foruma sudija Srbije

- Ivana Milovanović – sudija i predsednik krivičnog odeljenja Osnovnog suda u Nišu; predavač iz krivičnog i krivičnog procesnog prava na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić; predavač iz oblasti medijacije; predavač na Pravosudnoj akademiji na temu alternativnih krivičnih sankcija; član Upravnog odbora Foruma sudija Srbije

- Nebojša Đuričić – sudija Višeg suda u Beogradu; predavač iz oblasti medijacije, nasilja u porodici, kao i na temu izrade nacrta prvostepenih sudskih odluka u građanskoj materiji; predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije