Alternativne krivične sankcije
Da li se kažnjava zbog greške ili zbog sprečavanja buduće greške

Retribucija kao isključiva svrha kažnjavanja je odavno napuštena u zakonodavstvima savremenih modernih država. Međutim, postavlja se pitanje: da li je ona napustila svest pojedinaca, i to kako pravnih profesionalaca, tako i građana? Opšteprihvaćena teza je da se „kažnjava da se ne bi grešilo“, a analizom prakse dolazi se do zaključka da se „kažnjava jer se grešilo“. Potajno, faktičko prihvatanje teorije odmazde i retribucije proizlazi iz činjenice da je kazna zatvora danas i dalje ubedljivo dominantna kazna u našem krivičnopravnom sistemu i da se izriče nezavisno od toga da li će ona pomoći u resocijalizaciji učinioca ili ne. U prilog tome govori stopa recidivizma, koja je u Srbiji veoma visoka.

Polazeći od značaja krivične sankcije za stvaranje bezbednog društva, cilj projekta je širenje primene alternativnih krivičnih sankcija u pravosudnoj praksi, kao i bolje razumevanje njihove suštine i njihovih znatnih prednosti koje imaju u odnosu na kaznu zatvora.

PRIMENA ALTERNATIVNIH SANKCIJA U REPUBLICI SRBIJI

NAJNOVIJE VESTIVesti

23Novembar

Objavljen Priručnik

Sa zadovoljstvom i velikim ponosom možemo upoznati javnost da je objavljen Priručnik za primenu alternativnih sankcija.

20Septembar

Priručnik za primenu alternativnih sankcija.

Projektni tim je održao drugi sastanak na kome je donet plan projektnih aktivnosti koje će biti realizovane do kraja godine.

10Septembar

Projektni tim

Projekat „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“ realizovaće se u periodu od septembra 2020. do septembra 2021. godine. Prvi zadatak nam je bio da formiramo projektni tim - grupu kolega koji će biti nosioci projekta.

O PROJEKTU

Projekat „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“ finansiran je od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava (Rule of Law).Projekat se sprovodi na teritoriji Republike Srbije i njime će biti obuhvaćeni svi nosioci pravosudnih funkcija koji na direktan i indirektan način imaju uticaja na primenu alternativnih sankcija.

Cilj projekta

Očekivani ishod planiranih aktivnosti u okviru ovog projekta jeste veća primena alternativnih krivičnih sankcija u sudskoj praksi i bliža saradnja ključnih aktera u njihovoj primeni radi stvaranja „pravosudnog lanca“ koji bi omogućio bržu, lakšu i efikasniju saradnju na lokalnom nivou u ovoj oblasti.

Projektne aktivnosti

Osnovna projektna aktivnost jeste obuka od strane eksperata iz oblasti alternativnih sankcija. Ova obuka je namenjena sudijama osnovnih sudova, javnim tužiocima i njihovim zamenicima, kao i poverenicima - svim ključnim akterima u primeni alternativnih sankcija u praksi sa teritorije sva četiri apelaciona suda.

KONTAKT