Alternativne krivične sankcije
Da li se kažnjava zbog greške ili zbog sprečavanja buduće greške

Retribucija kao isključiva svrha kažnjavanja je odavno napuštena u zakonodavstvima savremenih modernih država. Međutim, postavlja se pitanje: da li je ona napustila svest pojedinaca, i to kako pravnih profesionalaca, tako i građana? Opšteprihvaćena teza je da se „kažnjava da se ne bi grešilo“, a analizom prakse dolazi se do zaključka da se „kažnjava jer se grešilo“. Potajno, faktičko prihvatanje teorije odmazde i retribucije proizlazi iz činjenice da je kazna zatvora danas i dalje ubedljivo dominantna kazna u našem krivičnopravnom sistemu i da se izriče nezavisno od toga da li će ona pomoći u resocijalizaciji učinioca ili ne. U prilog tome govori stopa recidivizma, koja je u Srbiji veoma visoka.

Polazeći od značaja krivične sankcije za stvaranje bezbednog društva, cilj projekta je širenje primene alternativnih krivičnih sankcija u pravosudnoj praksi, kao i bolje razumevanje njihove suštine i njihovih znatnih prednosti koje imaju u odnosu na kaznu zatvora.

PRIMENA ALTERNATIVNIH SANKCIJA U REPUBLICI SRBIJI

NAJNOVIJE VESTIVesti

07Mart

Završna konferencija projekta

Dana 4. marta 2022. godine, u Beogradu, u konferencijskoj sali Aero kluba,  održana je završna konferencija projekta  "Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi" kojoj je prisustvovao veliki broj učesnika iz sudova, javnih tužilaštava, advokature, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije, kao i predstavnici nevladinih organizacija.

09Novembar

Kragujevac oktobar 2021

Održana su poslednja dva seminara u okviru projekta Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi. Seminari su održani dana 21. i 22. oktobra 2021. godinenu Hotelu „ Šumarice“ u Kragujevcu na temu „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“.

26Oktobar

Dani Foruma

Форум судија Србије одржао је своју прву стручну конференцију под називом „Дани Форума“ , који су одржани у периоду од 10. до 12. октобра, у Кладову. Прва конференција окупила је преко 50 судија, правника и пријатеља Форума. 

O PROJEKTU

Projekat „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“ finansiran je od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u okviru Alumni Grant programa u oblasti Vladavine prava (Rule of Law).Projekat se sprovodi na teritoriji Republike Srbije i njime će biti obuhvaćeni svi nosioci pravosudnih funkcija koji na direktan i indirektan način imaju uticaja na primenu alternativnih sankcija.

Cilj projekta

Očekivani ishod planiranih aktivnosti u okviru ovog projekta jeste veća primena alternativnih krivičnih sankcija u sudskoj praksi i bliža saradnja ključnih aktera u njihovoj primeni radi stvaranja „pravosudnog lanca“ koji bi omogućio bržu, lakšu i efikasniju saradnju na lokalnom nivou u ovoj oblasti.

Projektne aktivnosti

Osnovna projektna aktivnost jeste obuka od strane eksperata iz oblasti alternativnih sankcija. Ova obuka je namenjena sudijama osnovnih sudova, javnim tužiocima i njihovim zamenicima, kao i poverenicima - svim ključnim akterima u primeni alternativnih sankcija u praksi sa teritorije sva četiri apelaciona suda.

KONTAKT